1
31 มกราคม 2566
     นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ ประธานศูนย์สอบสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ระดับศูนย์สอบ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม
    ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดนครปฐมมีนโยบายในการกำหนดเป้าหมาย การสอบ N-net (1) การขาดสอบไม่เกิน 10% (2) ให้มีผลคะแนนเฉลี่ยแต่ละระดับ ไม่น้อยกว่า 46.54
    ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากคุณครูทุกท่าน นำนักศึกษาเข้าสอบให้มากที่สุด และกำชับนักศึกษาตั้งใจทำข้อสอบ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ซึ่งแสดงถึงคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ของคุณครู ที่ร่วมกันยกระดับคุณภาพ กศน.นครปฐม ต่อไป
 2
6
4
3