001

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ตามข้อด้านล่าง ที่นี่
1.ปฏิทินการจัดโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2559
2.ปฏิทินการจัดโครงการฝึกอบรมในส่วนภูมิภาคประจำปี 2559
3.แบบแสดงความจำนงสำรองที่พัก
4.ใบสมัคร
5.แผนที่
6.รายละเอียดโครงการฝึกอบรม  จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้
6.1 หลักสูตร “การบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ” จังหวัดชลบุรี
6.2 หลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ” จังหวัดชลบุรี
6.3 หลักสูตร “การสร้างภาวะผู้นำและการพัฒนาทีมงาน” จังหวัดชลบุรี
6.4 หลักสูตร “การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสู่ยุค AEC” จังหวัดชลบุรี
6.5 หลักสูตร “การบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม่” จังหวัดชลบุรี