Monthly Archives: มกราคม 2022

th

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2564


รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา(อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย)สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2564

 

59690

12 มกราคม 2565
นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ รองผู่อำนวยการ สำนักงาน กศน.กทม. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รายวิชาเลือกเสรี)​  ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2565  ณ หอประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม  มีผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกแห่งเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ  การดำเนินการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนในครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการครู ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

IMG_4761

59691

 
IMG_4766

 

IMG_4819

 

IMG_4824

 

 

IMG_4816

IMG_4781

 

วันนที่ 12  มกราคม 2565
นายบุญเลิศ  ตองติดรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กทม. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามนโยบายของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อไป

IMG_4784

การประชุมครั้งนี้มีผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกแห่ง ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

IMG_4797