2016-06-22023713
ประกาศรายชื่อ  ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด  วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการพิเศษ ของ  นางสาววรภัทร  บุณยพรหม  เพื่อเปิดโอกาศให้มีการทักท้วงได้ภายใน  30  วัน  นับแต่วันประกาศ
ผลงาน
ตัวอย่างที่ 1  : ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา A2
ตัวอย่างที่ 2  : ข้อเสนอแนวความคิด  วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น A2
ประกาศ : AK1