head

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ยังไม่มีวุฒิการศึกษา เพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยมีแนวทางดำเนินงานใน 2 ส่วน คือ
1) การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ใช้เวลา 1 ปี โดยผู้สมัครจะต้องเป็น รปภ.ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน เพื่อสมัครเรียนแบบพบกลุ่มหรือแบบทางไกลระดับ ม.ต้น รวม 34 หน่วยกิต เป็นเวลา 1 ปี และสามารถเทียบโอนความรู้-ประสบการณ์ได้ 22 หน่วยกิต
2) การเทียบระดับการศึกษา ใช้เวลา 6 เดือน โดยผู้สนใจสามารถมาสมัครเพื่อรับการเทียบระดับ ม.ต้น จากนั้นจะมีการปฐมนิเทศ สัมภาษณ์ ตรวจสอบหลักฐาน ตลอดจนทดสอบมิติความรู้ความคิด (ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม และพลานามัย) และหากมีคะแนนผ่านตามเกณฑ์ก็จะสามารถเข้ารับการสัมมนาในขั้นตอนสุดท้ายจำนวน 30 ชั่วโมง (3 วัน 2 คืน)

 

เอกสาร ดาวน์โหลด