S__20512807

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-12.00  น. นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม นำผู้บริหาร กศน.อำเภอ และผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)  เข้ารับฟังแนวนโยบายการขับเคลื่อนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้ใช้ห้องประชุม ในการรับชมการถ่ายทอดผ่านระบบ Video Conference  ในครั้งนี้

14
19
 
13
12
 6  2