Sanpraracha1

ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศาสตร์พระราชากับการจัดการเรียนรู้ (รุ่นที่ 1) ณ หอประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 มีผู้บริหาร กศน.อำเภอ, ข้าราชการครู พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 212 คน โดยผู้เข้าร่วมการอบรมล้วนมีบทบาทหน้าที่ของตนเองในการร่วมขับเคลื่อน ทั้งบทบาทของผู้บริหารและบุคลากรทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ซึ่งจะต้องไปทำหน้าที่เป็นผู้นำในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักการทรงงานตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ที่รับผิดชอบดูแลต่อไป…

Sanpraracha2

0064 0058
0056 0020
0042

สามารถติดตามได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/699270840085453/posts/1666328730046321/

ภาพ : อ.ณัฐณิชา

ข่าว : อ.ปณิชา