9 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอสามพราน ครั้งที่ 1/2561

โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง

รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธาน

13

2411-20180112100