59

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม และผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกแห่งในสังกัด เข้าประชุมชี้แจงการขับคลื่อนงานไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 และการยกฐานะจากสำนักงาน กศน.เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี

2145

1683870161506

1683870665638