โครงการพัฒนาครู กศน.สู่ศตวรรษที่ 21 แห่งการปฏิรูปการศึกษา ระยะที่  1

ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2559

ณ หอประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครู กศน.สู่ศตวรรษที่ 21 แห่งการปฏิรูปการศึกษา พร้อมด้วย นางสมบัติ แก้วมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ผู้บริหาร ครู บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู กศน. ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจงาน กศน. ในพื้นที่ให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณภาพ : อ.นันทฉัตร์ (อ.แตร)

บรรยาย : อ.ปณิชา (อ.แอ๊ปเปิ้ล)