Monthly Archives: มิถุนายน 2016

This gallery contains 8 photos.

S__4915328

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม และนายสมมาตร คงชื่นสิน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามพราน พร้อมคณะครู เดินทางต้อนรับ รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมตรี นางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และคณะ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวอ่าว ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

ขอบคูณภาพ : อ.บุษกร (อ.หงส์)
บรรยาย : อ.ปณิชา (อ.แอ๊ปเปิ้ล)

159

โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายวิชาเลือก

วันที่ 21 – 22 มิถุนายน  2559

ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

งานการศึกษานอกระบบ จัดทำโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายวิชาเลือก โดยมี นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ให้โอวาทและแนวทางในการจัดทำต้นฉบับแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในครั้งนี้  โดยทุกขั้นตอนจัดทำขึ้น เพื่อให้ได้แบบทดสอบที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ในการวัดผลได้

 

ขอบคุณภาพ : อ.นันทฉัตร์ (อ.แตร)

บรรยาย : อ.ปณิชา (อ.แอ๊ปเปิ้ล)

This gallery contains 1 photo.

excel1

ขอความร่วมมือ กศน.อำเภอทั้ง 7  แห่ง ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดำเนินการจัดทำข้อมูลทางการศึกษาเชิงบูรณาการ

ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2559

>> คลิกที่นี่ !! เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  <<<

This gallery contains 18 photos.

การประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2559

ประจำเดือนมิถุนายน 2559

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2559 ประจำเดือนมิถุนายน 2559วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมชี้แจง พิจารณา และรายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา

ขอขอบคุณภาพ : อ.นันทฉัตร์(แตร)

บรรยาย : อ.ปณิชา(แอปเปิ้ล)

โครงการพัฒนาครู กศน.สู่ศตวรรษที่ 21 แห่งการปฏิรูปการศึกษา ระยะที่  1

ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2559

ณ หอประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครู กศน.สู่ศตวรรษที่ 21 แห่งการปฏิรูปการศึกษา พร้อมด้วย นางสมบัติ แก้วมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ผู้บริหาร ครู บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู กศน. ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจงาน กศน. ในพื้นที่ให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณภาพ : อ.นันทฉัตร์ (อ.แตร)

บรรยาย : อ.ปณิชา (อ.แอ๊ปเปิ้ล)

 

head1

ขอความร่วมมือ กศน.อำเภอทุกอำเภอ เข้าระบบเพื่อดำเนินการตอบแบบสอบถาม

และรายงานการใช้งานแอพพลิเคชั่น ECHO ENGLISH ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2559

>>  คลิกเพื่อเข้าระบบ  <<<

581103-07

ขอความร่วมมือ กศน.อำเภอทุกอำเภอ เข้าระบบเพื่อจัดการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบล DMIS

ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2559

>>  คลิกเพื่อเข้าระบบ  <<<

S__2490381

3 มิถุนายน2559 เวลา 9.00น.

นำโดย นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางสมบัติ แก้วมีศรี รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ #วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
ขอขอบคุณภาพ : อ.แตร,อ.หงส์,อ.เปิ้ล
คำบรรยาย : อ.เปิ้ล งานประชาสัมพันธ์
www.facebook.com/nkp.nfe
ID Line : @mxx2588q