Monthly Archives: พฤษภาคม 2019

1

วันที่ 21 กันยายน 2563  นายสมเจตน์ สวาศรี  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอ  จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม  ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานในที่ประชุม  และยังมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งให้คำปรึกษา  ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม ต่อไป

2

66 44
55 7
 8  119