Monthly Archives: พฤษภาคม 2023

 

 

 

59

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม และผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกแห่งในสังกัด เข้าประชุมชี้แจงการขับคลื่อนงานไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 และการยกฐานะจากสำนักงาน กศน.เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี

2145

1683870161506

1683870665638

44

12 พฤษภาคม 2566
นายภาณุพงศ์ ศรีวรกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองนครปฐมเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง และออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขับเคลื่อนกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”
47

45


489

 

497

S__159350793

S__159350795

4897

 

 

S__158359554

 

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ประสงค์จะทำงานได้ขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำระหว่างการศึกษาหรือจบการศึกษา