Monthly Archives: กรกฎาคม 2023

S__168132615

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
กรมส่งเสริมการเรียนรู้ จัดโครงการสานพลังการเรียนรู้สู่ภูมิภาค ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงาน สกร.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมงานและร่วมจัดนิทรรศนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ในครั้งนี้

S__168132614
S__168132613
S__168132610
1
6
4
68
8

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ประสงค์จะทำงานได้ขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ จากงานภาครัฐ งานทั่วไป และงานจากบริษัทจัดหางาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำระหว่างการศึกษาหรือจบการศึกษา แก่นักศึกษาที่มีความสนใจ

https://thaimengaantam.doe.go.th/

S__165396488