Untitled-1

                            กศน.ตำบลห้วยขวางร่วมกับร้านค้าประชารัฐบ้านลาดหญ้าแพรก หมู่ 6 หมู่บ้านปฐมสุขวิลล์ ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.คลองสาม จังหวัดปทุมธานี ในการเยี่ยมชมร้านค้าประชารัฐของชุมชน ซึ่งอาชีพส่วนหนึ่งที่วางจำหน่ายในร้านค้าประชารัฐเป็นสินค้าที่เกิดจากการส่งเสริมอาชีพของหมู่บ้านปฐมสุขวิลล์ เช่น การสานเส้นพลาสติก ไข่เค็มสมุนพร ปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรน้ำ ปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรมูลแพะ เปลญวณ และผับดอกไม้จากใบเตย ซึ่งสินค้าได้รับความสนใจซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเป็นอย่างมาก สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมีการจัดกระเช้าโดยใช้ผักปลอดสารและสินค้าการเกษตรจากศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลห้วยขวางอีกด้วย

Untitled-15

ลักษ์คณา ถ่ายภาพ ไพรโรจน์ รายงาน