Neec

สามารถตรวจสอบรายชื่อ PDF ได้ที่นี่

วันที่ 20 ก.พ. 60 เวลา 08.30 – 10.10 , 10.20 – 12.00 , 14.00 – 15.00  กศน.อำเภอเมืองนครปฐม  PDF

วันที่ 21 ก.พ. 60 เวลา 08.30 – 10.10 , 10.20 – 12.00  กศน.อำเภอดอนตูม , 14.00 – 15.40 กศน.อำเภอเมืองนครปฐม 15.50 – 17.30 กศน.อำภอพุทธมณฑล PDF 

วันที่ 23 ก.พ. 60 เวลา 08.30 – 10.10, 10.20 – 12.00 กศน.อำเภอบางเลน 14.00 – 15.40 กศน.อำเภอนครชัยศรี PDF

วันที่ 24 ก.พ. 60 เวลา 08.30 – 10.10 , 10.20 – 12.00 , 14.00 – 15.40 กศน.อำเภอนครชัยศรี PDF

วันที่ 27 ก.พ. 60 เวลา 08.30 – 10.10, 10.20 – 12.00 , 14.00 – 15.40 กศน.อำเภอสามพราน PDF

วันที่ 28 ก.พ. 60 เวลา 08.30 – 10.10 กศน.อำเภอสามพราน  PDF

วันที่ 1 มี.ค. 60 เวลา 08.30 – 10.10, 10.20-12.00, 14.00 – 15.40 กศน.กำแพงแสน PDF 

ปฏิทินการตรวจเลือดครู

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่2 ) พ.ศ2555

 

บรรยาย/ข่าว : ปณิชา