ข่าวประชาสัมพันธ์

29.06.2563

12.06.2563

 

23.06.256324.06.2563

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการค้าออนไลน์ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ วิทยากรแกนนำ ครู ข และครู ค รุ่นที่ 2 เพื่อนำไปขยายผลถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนในระดับตำบล โดยมีคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู กศน.ตำบลและครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอนครชัยศรี,อำเภอสามพราน,อำเภอดอนตูมและอำเภอพุทธมณฑล เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

1 2
5 3
4
8
9 10
7

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน. ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

1 2
 5  6
 9  10
 12  11
7 4
8 3

 

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ชมรมอาสายุวกาชาดกศน.อำเภอสามพรานจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจหนึ่งคนให้หลายคนรับ ครั้งที่ 10 ณ ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”อำเภอสามพราน

 

12 11 10 9 8 7

S__20512807

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-12.00  น. นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม นำผู้บริหาร กศน.อำเภอ และผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)  เข้ารับฟังแนวนโยบายการขับเคลื่อนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้ใช้ห้องประชุม ในการรับชมการถ่ายทอดผ่านระบบ Video Conference  ในครั้งนี้

14
19
 
13
12
 6  2

 

 

11

1

วันที่ 21 กันยายน 2563  นายสมเจตน์ สวาศรี  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอ  จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม  ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานในที่ประชุม  และยังมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งให้คำปรึกษา  ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม ต่อไป

2

66 44
55 7
 8  119

 

a1cf2471bf5e90ae686b325fba6e80de_t