Monthly Archives: เมษายน 2016

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2559

ณ หอประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นางสมบัติ แก้วมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทั้ง 7 แห่ง  คณะกรรมการสถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4

001

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ตามข้อด้านล่าง ที่นี่
1.ปฏิทินการจัดโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2559
2.ปฏิทินการจัดโครงการฝึกอบรมในส่วนภูมิภาคประจำปี 2559
3.แบบแสดงความจำนงสำรองที่พัก
4.ใบสมัคร
5.แผนที่
6.รายละเอียดโครงการฝึกอบรม  จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้
6.1 หลักสูตร “การบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ” จังหวัดชลบุรี
6.2 หลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ” จังหวัดชลบุรี
6.3 หลักสูตร “การสร้างภาวะผู้นำและการพัฒนาทีมงาน” จังหวัดชลบุรี
6.4 หลักสูตร “การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสู่ยุค AEC” จังหวัดชลบุรี
6.5 หลักสูตร “การบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม่” จังหวัดชลบุรี

7306_1(1)
กศน.อำเภอสามพราน จัดโครงการเชิงปฏิบัติการเรื่อง  อินเตอร์เน็ต การสื่อสารแบบไร้สาย และการประยุกต์ใช้อี-เลิร์นนิ่งระหว่างวันที่  ๑๖,๑๗ และ๑๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ  ห้องอบรมสัมมนา  ชััน ๗  อากคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ

1458017542

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม นางสมบัติ แก้วมีศรี รองผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม พร้อมคณะกรรมการติดตามสนามสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 12 แห่ง