Monthly Archives: พฤษภาคม 2018

กศน.อำเภอสามพราน ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 สภากาชาดไทย จัดหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต  วันที่  20 พฤษภาคม 2561 เวลา  09.00 – 12.00 น.  ณ  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

             วันที่  17  พฤษภาคม  2561  กศน.อำเภอสามพราน ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2561โดยมี ผอ.สมมาตร  คงชื่นสิน เป็นประธาน

1 2 3 4 5

                 กศน.ตำบลบางช้าง จัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer   ตำบลบางช้าง ในวันที่ 24-26 เมษายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์เรียนรู้ Smart Farmer) ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แล้วนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของท้องที่ ประชาชนอยู่ดีกินดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ     พอเพียง

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20

12

Ereq2