Monthly Archives: มิถุนายน 2020

23.06.256324.06.2563

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 นายสมเจตน์ สวาศรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการค้าออนไลน์ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ วิทยากรแกนนำ ครู ข และครู ค รุ่นที่ 2 เพื่อนำไปขยายผลถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนในระดับตำบล โดยมีคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ ครู กศน.ตำบลและครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอนครชัยศรี,อำเภอสามพราน,อำเภอดอนตูมและอำเภอพุทธมณฑล เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

1 2
5 3
4
8
9 10
7

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน. ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

1 2
 5  6
 9  10
 12  11
7 4
8 3