Monthly Archives: มิถุนายน 2022

timeline_20220629_103552

 

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565  บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

โดยร่วมกันทำบุญถวายภัตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

timeline_20220629_103443timeline_20220629_103538

timeline_20220629_103616

timeline_20220629_103550

timeline_20220629_103634
290003175_390668106426552_5568135583376951597_n

 

             สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัด ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ณ ยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานราชการในสังกัดได้เสริมสร้างความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน ให้เป็นผู้มีศักยภาพและขีดความสามารถที่เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย และสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน มีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อราชการตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ตลอดจนเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน มีขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์  มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 156 คน

 

289950783_390668216426541_65004102266765460_n

289983996_390668183093211_4302589836721720424_n

290099702_390668186426544_9083253550746338299_n

290081394_390668109759885_2454485526343457162_n

290123275_390668179759878_8155287961386550324_n


289866683_390036256489737_4421025451934386037_n

ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565  บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยร่วมกันทำบุญถวายภัตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

                                 277171628_390036163156413_2265194515259705984_n

289790615_390036246489738_339390077367730758_n

289850542_390036223156407_3908192912523982273_n

289685833_390036199823076_6625907049096686720_n

1

 

นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.กทม. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม นายสุริยัญ มีจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครปฐม นายสมมาตร คงชื่นสิน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามพราน นายพีรฉัตร อนุวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกำแพงแสน นางจิดาภา บัวทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอนตูม นางรัชนี คงฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนครชัยศรี นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุทธมณฑล และนางไพบูรณ์ อยู่จงดี ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางเลน เข้าพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการและบริการส่งเสริมสังคม ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุกแห่ง กับ สถาบันรัชต์ภาคย์ RAJAPARK INSTITUTE และมูลนิธิธรรมาภิวัตน์ The Foundation of Globalization Fairness ในโอกาสเดียวกันนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ปรัชญาการวิจัยเพื่อการพัฒนางานปฏิบัติของวิชาชีพครู” ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

2
3