Monthly Archives: มกราคม 2023

 1
31 มกราคม 2566
     นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ ประธานศูนย์สอบสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ระดับศูนย์สอบ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม
    ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดนครปฐมมีนโยบายในการกำหนดเป้าหมาย การสอบ N-net (1) การขาดสอบไม่เกิน 10% (2) ให้มีผลคะแนนเฉลี่ยแต่ละระดับ ไม่น้อยกว่า 46.54
    ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากคุณครูทุกท่าน นำนักศึกษาเข้าสอบให้มากที่สุด และกำชับนักศึกษาตั้งใจทำข้อสอบ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ซึ่งแสดงถึงคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ของคุณครู ที่ร่วมกันยกระดับคุณภาพ กศน.นครปฐม ต่อไป
 2
6
4
3


b219 มกราคม 2566
คณะข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลลากรสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์
+3
2

17 มกราคม 2566
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม จัดอบรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้ line official ให้ครูกศน.ในสังกัด  ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม โดยดำเนินการอบรมรุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2566 จำนวน 84 คน และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566 จำนวน 86 คน ทั้งนี้ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี line official ช่วยในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
a7
1
6
5
4
3
a5
a3
a2
a1
10
8
.7
b3
15 มกราคม 2566
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานกศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันครู ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
+1303 Banner 1170x350 01 Banner A4

 

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ประสงค์จะทำงานได้ขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำระหว่างการศึกษาหรือจบการศึกษา