ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาครู กศน.สู่ศตวรรษที่ 21 แห่งการปฏิรูปการศึกษา ระยะที่  1

ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2559

ณ หอประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครู กศน.สู่ศตวรรษที่ 21 แห่งการปฏิรูปการศึกษา พร้อมด้วย นางสมบัติ แก้วมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ผู้บริหาร ครู บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู กศน. ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจงาน กศน. ในพื้นที่ให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณภาพ : อ.นันทฉัตร์ (อ.แตร)

บรรยาย : อ.ปณิชา (อ.แอ๊ปเปิ้ล)

 

head1

ขอความร่วมมือ กศน.อำเภอทุกอำเภอ เข้าระบบเพื่อดำเนินการตอบแบบสอบถาม

และรายงานการใช้งานแอพพลิเคชั่น ECHO ENGLISH ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2559

>>  คลิกเพื่อเข้าระบบ  <<<

581103-07

ขอความร่วมมือ กศน.อำเภอทุกอำเภอ เข้าระบบเพื่อจัดการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน กศน.ตำบล DMIS

ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2559

>>  คลิกเพื่อเข้าระบบ  <<<

head

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ยังไม่มีวุฒิการศึกษา เพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยมีแนวทางดำเนินงานใน 2 ส่วน คือ
1) การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ใช้เวลา 1 ปี โดยผู้สมัครจะต้องเป็น รปภ.ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน เพื่อสมัครเรียนแบบพบกลุ่มหรือแบบทางไกลระดับ ม.ต้น รวม 34 หน่วยกิต เป็นเวลา 1 ปี และสามารถเทียบโอนความรู้-ประสบการณ์ได้ 22 หน่วยกิต
2) การเทียบระดับการศึกษา ใช้เวลา 6 เดือน โดยผู้สนใจสามารถมาสมัครเพื่อรับการเทียบระดับ ม.ต้น จากนั้นจะมีการปฐมนิเทศ สัมภาษณ์ ตรวจสอบหลักฐาน ตลอดจนทดสอบมิติความรู้ความคิด (ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม และพลานามัย) และหากมีคะแนนผ่านตามเกณฑ์ก็จะสามารถเข้ารับการสัมมนาในขั้นตอนสุดท้ายจำนวน 30 ชั่วโมง (3 วัน 2 คืน)

 

regiscon59

การประชาสัมพันธ์การรับสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สถาบันการศึกษาทางไกล

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2559

ณ หอประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นางสมบัติ แก้วมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทั้ง 7 แห่ง  คณะกรรมการสถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ เพื่อการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4

001

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ตามข้อด้านล่าง ที่นี่
1.ปฏิทินการจัดโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2559
2.ปฏิทินการจัดโครงการฝึกอบรมในส่วนภูมิภาคประจำปี 2559
3.แบบแสดงความจำนงสำรองที่พัก
4.ใบสมัคร
5.แผนที่
6.รายละเอียดโครงการฝึกอบรม  จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้
6.1 หลักสูตร “การบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ” จังหวัดชลบุรี
6.2 หลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ” จังหวัดชลบุรี
6.3 หลักสูตร “การสร้างภาวะผู้นำและการพัฒนาทีมงาน” จังหวัดชลบุรี
6.4 หลักสูตร “การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสู่ยุค AEC” จังหวัดชลบุรี
6.5 หลักสูตร “การบริหารงานพัสดุภาครัฐแนวใหม่” จังหวัดชลบุรี