ข่าวประชาสัมพันธ์

b219 มกราคม 2566
คณะข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลลากรสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์
+3
2

17 มกราคม 2566
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม จัดอบรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้ line official ให้ครูกศน.ในสังกัด  ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม โดยดำเนินการอบรมรุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2566 จำนวน 84 คน และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566 จำนวน 86 คน ทั้งนี้ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี line official ช่วยในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
a7
1
6
5
4
3
a5
a3
a2
a1
10
8
.7
b3
15 มกราคม 2566
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานกศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันครู ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
+1303 Banner 1170x350 01 Banner A4

 

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ประสงค์จะทำงานได้ขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำระหว่างการศึกษาหรือจบการศึกษา

234

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม “ White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด ” โดยในกิจกรรมจะมอบหมายตัวแทนนักศึกษากล่าวปฏิญาณตนเพื่อประกาศเจตนารมณ์ ในการสร้างสถานศึกษาให้ปราศจากสารเสพติด หลังจากนั้น นายสมมาตร คงชื่นสิน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามพราน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด เป็นประธานส่งมอบธง White Zone ให้แก่สถานศึกษาดำเนินการขับเคลื่อยตามมาตรการ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม และปล่อยขบวนรณรงค์กิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด บริเวณถนนด้านหน้าสำนักงาน กศน.จังหวัดจังหวัดนครปฐม

2

145

3

4

6

7

13

222

19

28

32

20 กรกฎาคม 2565 นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.กทม. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ได้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียน และได้เครื่องมือวัดผล สัมฤทธิ์ที่หลากหลายสอดคล้องกับระดับการศึกษาของผู้เรียน ตามบริบทของรายวิชา ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. และครูผู้สอนคนพิการ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม จำนวนทั้งสิ้น 40 คน

28

26

31

20

34

 


timeline_20220712_145829

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย

ณ วัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

timeline_20220712_150005

timeline_20220712_145927

timeline_20220712_145931

timeline_20220712_145929

timeline_20220712_145936

timeline_20220712_150106