Monthly Archives: กรกฎาคม 2022

3

32

20 กรกฎาคม 2565 นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.กทม. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ได้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียน และได้เครื่องมือวัดผล สัมฤทธิ์ที่หลากหลายสอดคล้องกับระดับการศึกษาของผู้เรียน ตามบริบทของรายวิชา ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. และครูผู้สอนคนพิการ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม จำนวนทั้งสิ้น 40 คน

28

26

31

20

34

 


timeline_20220712_145829

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย

ณ วัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

timeline_20220712_150005

timeline_20220712_145927

timeline_20220712_145931

timeline_20220712_145929

timeline_20220712_145936

timeline_20220712_150106

 

292220648_399199312240098_4286107063083451111_n

การประชุมสำนักงาน กศน.สัญจร นำทีมผู้บริหาร กศน.เยือนจังหวัดชายแดนใต้ ลุยขับเคลื่อนงานตามหลักการ
“คนไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษา เรียนรู้ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ”
นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สัญจร
ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2565
โดยมี นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. ที่ปรึกษาสำนักงาน กศน.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฯ
ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลางผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรง และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กทม./จังหวัด
เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส  อำเภอนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส
292458459_399199362240093_1017181507804837755_n
292187180_399199325573430_5613495959153843493_n
292555399_399199402240089_3990673907057580356_n
292439894_399199332240096_4719740790348759652_n

 

timeline_20220706_103536

 

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565  บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

โดยร่วมกันทำบุญถวายภัตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

timeline_20220706_103525

timeline_20220706_103530

timeline_20220706_103532

timeline_20220706_103534

timeline_20220706_103538